Videos

Tướng Không trong Bát Nhã
Thầy Thích Thông Trí thuyết giãng Tướng Không trong Bát Nhã
tại chùa Tích Lan, Mississauga ngày Feb 15, 2015.Phật Pháp cứu khổ chúng sanh
Thầy Thích Thông Trí thuyết giãng