Kinh Kim Cang

Thầy Thích Thông Trí giảng giải

Hương Hãi, Thiền Lâm, Zen, Meditaiton, Thich Thong Tri,