Liên Lạc

Thích Thông Trí

Thầy Thích Thông Trí
Thiền Lâm Hương Hải
121 Bridgewater RR #3
Tweed, Belleville
K0K 3J0 CANADA
TEL: (613) 478-5984

 

[wpgmza id=”1″]

DSCF0560

Feed Back

Họ và Tên (required)

Pháp Danh

Your Email (required)

Chủ Đề

Nội Dung