Trang Nhà

Thích Thông Trí, Thông Trí, Thong tri, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, meditation center, Thiền, thien, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tuEnglish

Thiền Tự Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. (khoảng chừng 2 tiếng rưởi đồng hồ từ  thành phố Toronto).
Giao lộ giữa HWY 37 và Hwy 7 trong một khu rừng thông và có nhiều cây lá phong với cảnh hồ nước thiên nhiên thật là tĩnh lặng.
Thích Thông Trí, Thông Trí, Thong tri, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, meditation center, Thiền, thien, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tu

Thiền Tự được Thầy Thích Thông Trí khai sơn vào năm 1995.
Thầy đã dựng một cái thất nhỏ không tiện nghi ở giữa rừng tu thiền định ở đó.Thích Thông Trí, Thông Trí, Thong tri, Thich Thong Tri, Hương Hãi, Huong Hai, zen, meditation center, Thiền, thien, thiền lâm, thien lam, thiền tự, thien tu
Mãi cho đến năm 2000, nhờ đầy đủ phước duyên, Thiền Tự Hương Hải bắt đầu phát triển dần cho đến nay. Thiền viện có thể đủ chỗ cho khoảng 40 thiền sinh cho các khóa tu dài hạn, và hiện thiền đường có thể dung chứa khoảng 80 thiền sinh. Công việc xây dựng và phát triển Thiền Viện đang được tiến hành.

 

 

SBTN Canada – Hội Thoại cùng Thầy Thích Thông Trí
Thiền Tự Hương Hải, Tweed, Ontario
(mùa Thu 2015).